Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือเป็นหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีโดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่อำเภอ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ในลำดับที่ 3445 โดยถือเอาพื้นที่ตำบลแก้งเหนือเป็นพื้นที่เดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเขมราฐตามทางหลวงหมายเลข 2050 (สายทางบ้านตาแหลว - บ้านแก้งเหนือ) และเลี้ยวเข้าแยกสายทางบ้านตาแหลว ถึงบ้านแก้งเหนือ รวมประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีในทางหลวงหมายเลข 2050 (สายทางอุบลราชธานี – เขมราฐ) ประมาณ 95 กิโลเมตร

อาณาเขตและพื้นที่
     ตำบลแก้งเหนือมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 22,031 ไร่ หรือเท่ากับ 35.25 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิอากาศ
     ตำบลแก้งเหนือ อยู่ในอิทธิพลมรสุมเขตร้อนมีลักษณะอากาศร้อนชื้นแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ
          ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำให้มีฝนตกชุกทั่วพื้นที่มีระยะเวลา ประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนตุลาคม
          ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทำให้อากาศหนาวเย็นมาก และแห้งแล้งระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
          ฤดูร้อน สภาพอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งเป็นช่วงปลอดมรสุมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลแก้งเหนือภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่สันดอนริมแม่น้ำ มีลักษณะเป็นเนินต่ำสลับกับพื้นที่ราบ ในบางพื้นที่เป็นโสกสูงชัน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีกรวดแม่น้ำปนอยู่ในทุกพื้นที่ ความสามารถในการกักเก็บน้ำต่ำ สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าละเมาะเสื่อมสภาพ และถูกบุกรุกเพื่อทำการเกษตร มีลำห้วยไหลผ่านในพื้นที่ 1 สาย คือ ลำห้วยยาง และไหลผ่านเป็นแนวเขตพื้นที่ตำบล 1 สาย คือ ลำห้วยบังโกย ลำห้วยทั้ง 2 สาย จะขาดน้ำในฤดูร้อน


จำนวนหมู่บ้าน
     
ตำบลแก้งเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมูที่ 1 บ้านแก้งเหนือ
หมูที่ 2 บ้านเรืองอุดม
หมูที่ 3 บ้านคำม่วง
หมูที่ 4 บ้านสนมหมากหญ้า
หมูที่ 5 บ้านนาขนัน
หมูที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง
หมูที่ 7 บ้านนาแมด
หมูที่ 8 บ้านฮ่องไผ่
หมูที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
หมูที่ 10 บ้านนาน้ำคำ


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th