Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
      ตำบลแก้งเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 6,325 คน แยกเป็นชาย 3,182 คน หญิง 3,143 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 28.87 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกรายละเอียดประชากรได้ดังนี้
ลำดับ หมู่บ้าน รายละเอียดประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
บ้านแก้งเหนือ
บ้านเรืองอุดม
บ้านคำม่วง
บ้านสนมหมากหญ้า
บ้านนาขนัน
บ้านนาหนองทุ่ง
บ้านนาแมด
บ้านฮ่องไผ่
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านนาน้ำคำ
559
324
356
210
397
341
294
192
270
239
561
282
387
191
356
341
334
195
243
253
1,120
606
743
401
753
682
628
387
513
492
- ข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอเขมราฐ
รวม 3,182 3,143 6,325  
 
การศึกษา
     โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
          1.โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ ที่ตั้ง บ้านเรืองอุดม หมู่ 2 ต.แก้งเหนือ
          2.โรงเรียนบ้านนาขนัน ที่ตั้ง บ้านนาขนัน หมู่ 5 ต.แก้งเหนือ
          3.โรงเรียนบ้านนาแมด ที่ตั้ง บ้านนาแมด หมู่ 7 ต.แก้งเหนือ
          4.โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ที่ตั้ง บ้านแก้งเหนือ หมู่ 1 ต.แก้งเหนือ
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การศึกษานอกโรงเรียนตำบลแก้งเหนือ 
     ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ที่ตั้งบ้านคำม่วง หมู่ 3 ต.แก้งเหนือ

ข้อมูลศาสนสถาน
     จำนวนวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

ผู้นับถือศาสนา
     
จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.8 ของประชากรทั้งหมด
     จำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์,อื่นๆ ร้อยละ 0.2 ของประชากรทั้งหมด


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th