Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ       
     1. แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน  ท่อระบายน้ำ
     2. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า น้ำประปา


ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     1. แนวทางการพัฒนา : การกำจัดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งปฏิกูล
     2. แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     3. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา สังคมการกีฬานันทนาการ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปีท้องถิ่น
     1. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
     2. แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาบุคลากรปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น
     3. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการในท้องถิ่น 
     4. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา
     5. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน 
     6. แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะสถานทีสำคัญทางศาสนาในเขตตำบล
     7. แนวทางการพัฒนา : สืบสานอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     8. แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน และบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น
     9. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลให้เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน และประชาชน
     10. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และการศึกษานอกโรงเรียนตามความเหมาะสม
     11. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ
     12. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากรที่มีความต้องการ และจำเป็นอย่างเพียงพอ


ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     1. แนวทางการพัฒนา : สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
     2. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรท้องถิ่น
     3. แนวทางการพัฒนา : ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด
     4. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
     5. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง


ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสงเคราะห์คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม พร้อมทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     1. แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งภารกิจได้รับการถ่ายโอน และด้านอื่น ๆ
     2. แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
     3. แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
     4. แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
     5. แนวทางการพัฒนา : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th