Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่
            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ จำนวน  10  โครงการ   (ตามแบบ อบต.แก้งเหนือ) รายละเอียดดังนี้.-
 
1.     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1  ถนนกว้างเฉลี่ย 4  เมตร ยาว 3,100  เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 79,000.-บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
2.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,500  เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 61,000.-บาท (-หกหมื่นหนี่งพันบาทถ้วน-)
3.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 7,500 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,125 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 172,000.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
4.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,700 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 26,000.-บาท (-สองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
5.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 3,900 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 122,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
6.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 3,900 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด พร้อมลงท่อ คสล.ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ราคากลางกำหนดไว้ที่ 157,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
7.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 99,000.-บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
8.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 5,700 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 76,000.-บาท (-เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
9.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 820 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 125,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
10.    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ถนนกว้างเฉลี่ย 3 - 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลงลูกรังกลบหลุมบ่อปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัด ราคากลางกำหนดไว้ที่ 184,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
            1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคา    ดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
      3.  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า    (1) 39,500 บาท     (2) 30,500 บาท
(3) 86,000 บาท (4) 13,000 บาท (5) 61,000 บาท (6) 78,500 บาท (7) 49,500 บาท    (8) 38,000 บาท
(9) 62,500 บาท (10) 92,000 บาท
          กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2555  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
         กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา วันที่  13 มกราคม 2555  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 
         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1) 200 บาท  (2)  200 บาท  (3) 300 บาท  (4) 200 บาท (5) 200 บาท   (6) 300 บาท   (7) 200 บาท  (8) 200 บาท   (9) 200 บาท (10) 300 บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ     ระหว่างวันที่ 28  ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
www.kaengnuea.go.th   โทรศัพท์หมายเลข 0-4521 - 8045 - 6
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th