Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  จำนวน  2  โครงการ   (ตามแบบ อบต.แก้งเหนือ) รายละเอียดดังนี้.-
1.        โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านนาน้ำคำ หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ขนาดพื้นที่กว้าง 2.40 x 2.40 x 5.20  ม. จำนวน 2 ช่อง   ราคากลางกำหนดไว้ที่ 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
2.      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านแก้งเหนือ หมู่ 1 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ขนาดพื้นที่กว้าง 2.40 x 2.40 x 5.20 ม. จำนวน 2 ช่อง    ราคากลางกำหนดไว้ที่ 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
       
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
           1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคา    ดังกล่าว
           2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
     3.  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  250,000 บาท
          กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา วันที่ 28 ธันวาคม 2554    ถึงวันที่ 12 มกราคม 2555  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
         กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา วันที่  13 มกราคม 2555  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ระหว่างวันที่ 28  ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด www.kaengnuea.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0-4521 - 8045 - 6
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th