Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ มีความประสงค์จะสอบ ราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  1  โครงการ  (ตามแบบ อบต.แก้งเหนือ) รายละเอียดดังนี้.-
1.        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแมด หมู่ที่ 7 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ  จ.อุบลฯ   ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แก้งเหนือ) ราคากลางกำหนดไว้ที่  -300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคา   ดังกล่าว
           2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
           3.  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า    150,000  บาท 
          กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา วันที่  16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม  2555  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
         กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา วันที่  29 สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 
         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  400.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ระหว่างวันที่ 16  สิงหาคม 2555 ถึงวันที่  28  สิงหาคม  2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
www.kaengnuea.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0-4521 - 8045 - 6
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th