Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณสมบัติตามกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณดังนี้
(๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
(๒) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
(๓) เป็นรถช่วงยาว
(๔) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(๕) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          ๑. เป็นผู้มีอาชีพที่ขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือรับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
          ๒.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
          ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          ๕. ผู้เข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง แคตตาล๊อก หรือแบบรูป และรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
          กำหนดขายและยื่นซองสอบราคา   ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
         และกำหนดยื่นซองสอบราคา   วันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี (ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ชั้น ๒)
         กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ( ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ชั้น ๒ )
       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๕๒๑ – ๘๐๔๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.kaengnuea.go.th
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

**************************  รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  **************************
เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th