Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  

*******************************

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๕๗  จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

    -     โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  บ้านคำม่วง ขยายเขตประปา วางท่อ PVC  ชั้น ๘.๕  ขนาด Ø  ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ปรับปรุงหอถังโดยเปลี่ยนโครงสร้างไม้พื้นรับถังน้ำเป็นโครงสร้างเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.แก้งเหนือกำหนด) ราคากลาง-๓๐๐,๐๐๐.-บาท  (-สามแสนบาทถ้วน-)

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

             . เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐ %

 

 

      . ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

 

 

      . ไม่เป็นผู้มีผลประประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

 

   ๔. ม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

 

๑.  วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และส่งถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยให้ส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองสอบราคาด้วย (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้าและต้องมีตราประทับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้)

๒.    วันที่ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

         กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๖๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗  มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข -๔๕๒๑ ๘๐๔๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.kaengnuea.go.th

          ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  มีนาคม พ.. ๒๕๕๗

 

 

 

 

   (นายเกษม          ชูช่วย)

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

 

 

 

 


สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th