Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

เรื่อง  การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

******************************

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังนี้

๑.      ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๔.      ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ ปริมาณงาน กว้าง    เมตร ยาว  ๗๕  เมตร หนา  .๑๕  เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

๕.      ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๖.      บัญชีประมาณการราคากลาง

.  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

.  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

               .  นายชลวิทย์     กุลราช    ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา       

               .  ..พิศิษฐ์   มังคละพลัง    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

     .  นายณัฐวุฒิ   มารุตะพันธ์   ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า

     .  นายพิษณุ    ดวงกองเงิน    ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

 

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ    วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 

 

(นายเกษม       ชูช่วย)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

 

 


ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 4
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th