Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทองใส ธูปกลาง
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายไพรัตน์ สายสุดตา
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก กัมปนาท ประพิมพา
ปลัด อบต. เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเชิดพงษ์ ชมจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบรรจง สิงห์เผ่น
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุทัศน์ บุญชิด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายธานี คนชม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายทองใส ธูปกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายณรงค์ สิมสี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายขวัญชัย มาหา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายชำนาญ โคตรสมบัติ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมศรี พุทธรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสมร จารุโกน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายธงชัย ปัญญายงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายพสุเทพ สีจันแดง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายธงชัย ดีบุบผา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสัมฤทธิ์ เชื้อจำพร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายลอด บุญชารี
สมาชิก อบตหมู่ที่ 10
Responsive image
นายชาญ พันโท
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea.go.th