Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก กัมปนาท ประพิมพา
ปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอภิเชษฐ วงศ์เกย
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสายรุ้ง เบ้าคำ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก พิศิษฐ์ มังคละพลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายอรรถสิทธิ์ ปัญญายงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอรทัย พิมพ์รัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นายกล้ารบ กาญจนประพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
จ่าเอก พงษ์นาถ ทนงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวสุภาวดี หาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวภัทรวดี ศรีมันตะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางจันทร์เพ็ญ สมาฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายสัญญา โคตรสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวพัชรี มูลราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นางยุพรรค ศิริผลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นางสาวประไพ มารุตะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นายผ่อน สีหมอก
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอดุลย์ พิสาชัย
พนักงานตกแต่งสวน
Responsive image
Responsive image
นายคำเขื่อง บัวโรย
นักการภารโรง
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th