Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก กัมปนาท ประพิมพา
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก กมล คูณคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางปักกิ่น ศิริผลา
ครูผู้ดูแลเด็กฯ
Responsive image
นางสาววยุรี ดำบรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก้งเหนือ
Responsive image
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
Responsive image
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางทองใส ทนงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่องไผ่
Responsive image
นางหนูเวียง บุดดาเคย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวนันทิณี ทองสีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวพิสมัย เสนาใหญ่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก้งเหนือ
Responsive image
นางสาวทัศนีย์ พิสาชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก้งเหนือ
Responsive image
นางสาวพิกุล ผาแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก้งเหนือ
Responsive image
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางสาวนิภาพร จารุโกน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาแมด
Responsive image
นางสาววิลาพร ทองทับ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาแมด
Responsive image
นายขวัญใจ ศิริผลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่องไผ่
Responsive image
Responsive image
นางสาวพัชรี แสนสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่องไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th